jakasylwetka.pl
I już wiesz jak się ubierać!

Regulamin

Administrator - firma zarządzająca serwisem internetowym www.jakasylwetka.pl

Użytkownik - osoba która odwiedza serwis www.jakasylwetka.pl mogąca przeprowadzić Analizę Sylwetki oraz korzystać z porad stylistycznych i innych treści zamieszczonych w serwisie

Rezultat - raport Analizy Sylwetki przeprowadzanej przez Użytkownika w którym zawarte są porady stylistyczne dotyczące ubioru, a także wskazówki stylistyczne dobrane indywidualnie dla Użytkownika na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika podczas Analizy Sylwetki

Analiza Sylwetki - kombinacja pytań i możliwych odpowiedzi która pozwala uzyskać informację na temat wizerunku Użytkownika

Serwis - jest to strona internetowa dostępna pod adresem http://www.jakasylwetka.pl, wraz z treściami się na niej znajdującymi przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zasady korzystania z serwisu

1.Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników korzystających z Analizy Sylwetki

2.Administrator zastrzega sobie prawdo do wprowadzania zmian w Serwisie

3.Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu

4.Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu

5.Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje regulamin działania Serwisu oraz przestrzega jego postanowień

6.Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

7. Uzyskanie Rezultatu w Serwisie wymaga dokonania płatności według cennika: 20 PLN (24,60 PLN z VAT) / za 1 SMS (jednorazowe uzyskanie Rezultatu), dodatkowo 5 PLN (6,15 PLN z VAT) / za 1 SMS (jednorazowe uzyskanie Rezultatu dotyczącego sukien ślubnych) lub 150 PLN / za 1 przelew (dostęp do 10 Rezultatów), lub 200 PLN / za 1 przelew (dostęp do 20 Rezultatów), lub 450 PLN / za 1 przelew (dostęp do 50 Rezultatów).

8.W celu uzyskania Rezultatu w Serwisie należy wysłać 1 SMS lub 1 przelew.

9.Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Użytkownika cen usługi oraz własnych możliwości finansowych.

10.Po dokonaniu zapłaty Użytkownik ma prawo poznać wyniki testów.

11.W przypadku odmowy płatności, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

12.Użytkownik który dokonał zapłaty w celu otrzymania wyników nie jest uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie.

13.Użytkownik poprzez udostępnienie danych osobowych Administratorowi wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych i użycie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

14.Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez wypełnienie Analizy Sylwetki.

15.Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu.

16.Administrator nie jest odpowiedzialny za zdolności płatnicze Użytkownika.

17.Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie kodu dostępu.

18.Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu oraz Analizy Sylwetki, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

19.Użytkownik zobowiązany jest podać w ankiecie informacyjnej dane zgodne z prawdą.

20.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania Użytkownika.

21.Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.

22.Podczas korzystania z Serwisu wymianie mogą ulegać dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, itp. Do ochrony danych osobowych użytkowników administrator stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pźn. zm.). Wspomniane dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane przez administratora jedynie w celu kontaktu z Użytkownikiem i realizacji płatności za Analizę Sylwetki. Użytkownik uznaje udział w Analizie Sylwetki, jako drobną sprawę życia codziennego, dobrowolnie przekazując dane osobowe jego dotyczące, które uważa za powszechnie dostępne - zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 8-9 i 11 w/w ustawy. Użytkownikowi służy prawo kontroli swoich danych osobowych, w szczególności ich  poprawianie i wykreślenie.  Administrator zabezpieczy dane osobowe w taki sposób aby nie były one udostępnione żadnej stronie trzeciej w żadnej formie (drukowanej, elektronicznej itp.) a dostęp do nich miały tylko zainteresowane strony. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy przypadków przeglądów statystycznych, które nie mogą być związane z żadną konkretną osobą. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia analizy zachowań statystycznych podmiotów zainteresowanych Serwisem i ewentualnie udostępnić je osobie trzeciej, wyłącznie w formie danych statystycznych, które nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą.

23.Pomoc dostępna jest pod adresem poczta@jakasylwetka.pl. Administrator na podstawie pisemnego wniosku specyficznego podmiotu przeprowadzi wszystkie uzasadnione finansowo czynności prowadzące do usunięcia danych osobowych danego pomiotu.

24.Regulamin został opublikowany 09 sierpnia 2010 r.

Regulamin obowiązuje od  09 sierpnia 2010 r.


REKLAMACJA SMS

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Uąytkownik nie otrzyma zwrotnego SMS prosimy o złożnie reklamacji pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja.

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury dostawca nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

Transakcje SMS Premium, obsługuje Centrum Rozliczeniowe DOTPAY.


wykonanie: iluste.pl